Wednesday, 12 October 2011

gaz /g/łupkowy

Rzetelnej dyskusji na temat gazu łupkowego w Polsce nie ma. Metody wydobycia przedstawia się jako bezpieczne i przyjazne dla środowiska. Tymczasem elementem koniecznym rozpuszczania łupków bitumicznych w których znajduje się gaz jest użycie wysoce toksycznych rakotwórczych substancji ,które mogą trwale na setki/tysiące /lat skazić głębinowe zasoby wody pitnej. Po szczelinowaniu przechowywane w powierzchniowych zbiornikach stanowią trwałe zagrożenie dla okolicznych mieszkańców .
Polecam ogolnie dostępny film GASLAND ukazujący liczne problemy zdrowotne /nowotwory/ mieszkańców USA , gdzie od kilku lat wydobywa się gaz łupkowy metodą frakturyzacji czyli szczelinowania hydraulicznego.
Metoda ta polega na wstrzykiwaniy na głębokość 1000 -4000 m olbrzymich ilości wody od 1000 000 do
30 000 000 litrów wody zmieszanej z piaskiem i licznymi wysoce toksycznymi substancjami .
Nowe prawo górnicze i geologiczne zapowiada przymusowe wysiedlenia ,handel koncesjami i wypełnianie opróżnionych odwiertów toksycznymi /w tym radioaktywnymi /odpadami i CO2
Kategorie środków chemicznych używanych do szczelinowania hydraulicznego oraz informacje na temat ich oddziaływania na zdrowie.
Tłumaczenie fragmentu opracowania pt „Revised Draft SGEIS on the Oil, Gas and Solution Mining Regulatory Program (September 2011)” sporządzonego przez Departament Ochrony Przyrody Stanu Nowy Jork (5.4.3.1.Chemical Categories and Health Information) Adres URL: http://www.dec.ny.gov/energy/75370.html
Produkty destylacji ropy naftowej
Substancje ropopochodne wchodzą w skład niektórych płynów stosowanych w szczelinowaniu hydraulicznym. Są one wymienione w kartach charakterystyk jako różne frakcje destylacji ropy naftowej takie jak: nafta, węglowodory alifatyczne, cięższe frakcje ropy naftowej, spirytus mineralny, oczyszczone lżejsze frakcje destylacji ropy naftowej lub węglowodory aromatyczne. Znajdują one zastosowanie jako domieszki dodawane m.in. do inhibitorów korozji, smarów i rozpuszczalników.
Produkty destylacji ropy naftowej to mieszaniny różniące się składem, ale mające podobnie niekorzystne oddziaływanie na zdrowie. Przypadkowe spożycie znacznych ilości tych substancji jest związane z zaburzeniami układu pokarmowego i centralnego układu nerwowego. Kontakt skóry z naftą na krótki okres czasu może powodować podrażnienie skóry, stan zapalny lub łuszczenie. Wdychanie oparów tych substancji może niekorzystnie wpłynąć na centralny układ nerwowy.
Węglowodory aromatyczne
Niektóre płyny stosowanie w szczelinowaniu hydraulicznym zawierają określone węglowodory aromatyczne (benzol, benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny, naftalen oraz ich pochodne: trimetylobenzen, dietylobenzen, dodecylobenzen, kumen). Składniki benzolu wpływają niekorzystnie na układ nerwowy, wątrobę, nerki i szpik kostny. Benzen jest powiązany z podwyższonym ryzykiem białaczki u pracowników, którzy przez długi czas wdychali benzen w powietrzu na stanowiskach pracy. Ekspozycja na wysokie stężenia ksylenu powodowała uszkodzenia płodów zwierząt laboratoryjnych. Naftalen jest powiązany z niekorzystnym oddziaływaniem na czerwone krwinki gdy ludzie przypadkowo spożyli kulki na mole, lub gdy niemowlęta nosiły pieluszki które były przechowywane w szafie, w której były kulki na mole. Zwierzęta laboratoryjne wdychające opary naftalenu przez długi czas miały uszkodzone drogi oddechowe i zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów nosa i płuc.
Glikole
Glikole występują w kilku rodzajach domieszek płynu do szczelinowania hydraulicznego m.in. substancji zmieniających lepkość płynu, kontrolujących koncentrację żelaza i minerałów ilastych, redukujących tarcie płynu i zapobiegających wytrącaniu się węglanów. Glikol propylenowy ma niską toksyczność i jest dodawany do żywności, kosmetyków i lekarstw. Jednak ekspozycja na wysoką koncentrację tej substancji wpływa negatywnie u zwierząt laboratoryjnych na nerki i zdolności reprodukcyjne.
Etery glikolowe
Etery glikolowe, etoksylowane alkohole i fenole są obecne w płynie używanym do szczelinowania w charakterze inhibitorów korozji, związków powierzchniowo czynnych i reduktorów tarcia. Niektóre etery glikolowe (np. monometoksyetanol, monoetoksyetanol, eter monometylowy glikolu propylenowego, 2-butoksyetanol) mogą oddziaływać negatywnie u zwierząt laboratoryjnych na układ rozrodczy samców oraz formowanie się czerwonych krwinek przy ekspozycji na wysokie stężenia.
Alkohole i aldehydy
Alkohole są obecne w inhibitorach korozji, składnikach zapobiegających wytrącaniu się żelaza i węglanów. Ekspozycja na wysokie stężenia alkoholi (metanol) wpływa negatywnie na centralny układ nerwowy. Natomiast aldehydy są obecne w inhibitorach korozji, substancjach zapobiegających wytrącaniu się węglanów i związkach powierzchniowo czynnych. Aldehydy mogą być drażniące dla tkanek gdy wchodzą w bezpośredni kontakt z nimi. Najczęstsze objawy to podrażnienie skóry, oczu i gardła. Formaldehyd również występuje w płynie wykorzystywanym do szczelinowania hydraulicznego, ale w większości przypadków w niskich stężeniach, wymieniany często obok polimeru formaldehydowego. Po wypiciu znacznych ilości formaldehydu może nastąpić silny ból, wymioty, śpiączka a nawet śmierć. Badania na szczurach wykazały, że oddychanie powietrzem skażonym formaldehydem prowadzi do rozwoju raka nosa.
Amidy
Akrylamid jest używany w płynie do szczelinowania hydraulicznego w celu utworzenia polimerów mających na celu zmniejszenie tarcia i zapobieganie wytrącaniu się węglanów. Pozostałości akrylamidu, które nie utworzyły polimerów częściowo rozkładają polimery i uwalniają akrylamid do wody powracającej po procesie szczelinowania. Wysokie stężenia akrylamidu mogą uszkadzać układ nerwowy i rozrodczy
Aminy
Aminy pełnią rolę inhibitorów korozji, substancji zwiększających lepkość płynu, zmniejszających tarcie, zapobiegających wytrącaniu się żelaza i węglanów oraz środków powierzchniowo czynnych. Chroniczne wprowadzanie do organizmu mono-, di-, lub tri-etanolaminy wpływa negatywnie na wątrobę i nerki. Niektóre związki amonowe, takie jak dimetylodiallilowy chlorek amonu reagują z substancjami używanymi do dezynfekcji wody pitnej. Produktem tej reakcji są nitrozoaminy, które wykazują działanie kancerogenne i mutagenne.
Kwasy organiczne, ich sole, estry i związki pochodne
Związki te pełnią rolę substancji obniżających pH, buforów, inhibitorów korozji, substancji zapobiegających wytrącaniu się węglanów, żelaza, minerałów ilastych, a także zmniejszających tarcie, rozpuszczalników i związków powierzchniowo czynnych. Niektóre kwasy organiczne (mrówkowy, octowy, cytrynowy) mogą podrażniać skórę i błony śluzowe przy wysokich stężeniach. Przy niskich stężeniach kwas cytrynowy i octowy nie wykazują toksyczności są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym.
Niektóre związki powierzchniowo czynne zawierają sulfoniany, które przy podwyższonych stężeniach wykazują działanie drażniące.
Mikrobiocydy
Mikrobiocydy są pestycydami używanymi do zwalczania mikroorganizmów w odwiertach i studniach. Jest to cała grupa związków, o których toksyczności mamy niepełną wiedzę. Jednak zaobserwowano, że ekspozycja na wysokie stężenia niektórych spośród tych substancji niekorzystnie wpływała na układ oddechowy, pokarmowy, czy nerwowy, a także na nerki i wątrobę.
Inne związki chemiczne
Pozostałe związki wymienione w kartach charakterystyk należą do następujących kategorii: polimery, pozostałe związki chemiczne, które nie należą do wyżej opisanych kategorii. Niewiele jest też informacji o wpływie na zdrowie ludzkie tych substancji, które w wielu przypadkach numeru CAS. W takiej sytuacji punktem odniesienia są własności toksykologiczne związków o zbliżonej budowie. Dla wyjaśnienia toksykologii niektórych środków aktywnych powierzchniowo godne uwagi są własności 1,4-dioksanu, który ma własności drażniące, a w wysokich stężeniach może prowadzić do uszkodzenia wątroby i nerek i prowadzić do śmierci. Zwierzęta laboratoryjne pijące wodę zanieczyszczoną 1,4-dioksanem przez większość swojego życia miały nowotwory wątroby i nosa.
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
Więcej o zagrożeniach na stronie Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi,
http://bejda.iddd.de/ , http://iddd.de/.

Thursday, 14 April 2011

Narodowy Fundusz Trucia Srodowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2009 roku obchodził 20-lecie istnienia, jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Teoretycznie Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska.
Tyle teoria .W praktyce zas wyglada to nieco inaczej.
Uzytkownikiem spalarni odpadow niebezpiecznych zainstalowanej przy ul Mińskiej 2 w Łodzi jest Spolka Eko-Top.. Jest to spalarnia przestarzala .Kontrola w 2008 roku wykazala m.in. ze spalarnia ta nie posiada urządzeń do katalitycznej redukcji tlenkow azotu i rozkładu dioksyn i furanow. Decyzja Marszalka Województwa Łodzkiego z dn 26 maja 2008r w sprawie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazow i pylow w punkcie 2f spolka zostala zobowiazana do zainstalowania tych urządzeń do dnia 30 czerwca 2009r.
Zostala zobowiazana ale nie zainstalowała .
Natomiast na 4 dni przed upływem tego terminu 26 06 2009 FUH EKO-TOP Sp zoo wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie punktu 2f z wyzej wymienionej decyzji
W odpowiedzi na wniosek „Spolka zostala zobowiazana do uzupełnienia złożonego wniosku a konieczność przedstawienia uzupełnień merytorycznych przerwala termin biegu sprawy – przewidywane rozstrzygniecie biegu sprawy mialo nastąpić do dnia 29 sierpnia 2009 r”
27 sierpnia 2009 r Marszalek Województwa Łodzkiego odmowił wykreślenia punktu 2f ze swojej decyzji wydanej rok wczesniej.
A spalarnia działała w najlepsze trując okolicznych mieszkańców.
Dopiero 29 kwietnia 2010 roku wszczęte zostalo postepowanie administracyjne w sprawie
„ wstrzymania uzytkowania instalacji spalarni odpadow medycznych w Lodzi przy ul Mińskiej 2”
10 maja do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wpłynął wniosek
Spolki EKO-TOP w którym „Spolka wnioskuje o usuniecie naruszenia do dnia 30 wrzesnia 2010 r.”
Powyższy termin zostaje zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
30 wrzesnia 2010 dawno minąl..
Instalacja do katalitycznego rozkładu dioksyn i furanow w spalarni odpadow medycznych i niebezpiecznych nadal nie jest zainstalowana.
Spolka EKO-TOP truje dalej .
Pozarządowe organizacje boja się lub nie chca ruszyc tego temat. Najczestszym tłumaczeniem jest ze nic na ten temat nie wiedza. Ale do wiedzy się nie pala.
Ktoz chciałby narazic się najbogatszym funduszom dofinansujacym działalność
Udziałowcem w Spolce EKO-TOP z/s w Rzeszowie przy ul Hetmańskiej 120 jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Firma Usługowo-Handlowa Eko-Top Sp. z o.o. powstała w 1995 r., prowadzi ona działalność związaną z gospodarką odpadami polegającą na odbiorze i utylizacji odpadów przemysłowych oraz medycznych. Udziałowcami firmy Eko-Top są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, posiadający 48,06% udziałów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, posiadający 45,55% udziałów, oraz Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów SA w Rzeszowie, posiadająca 6,39% udziałów./2008/
dniu 17 grudnia 2010 roku w sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala XIII edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".
Wśród laureatów znalazła się również nasza firma, która została nagrodzona przez Kapitułę programu Platynową Statuetką "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2010.
Dioksyny (i furany) są najbardziej toksycznymi produktami pewnych technologii przemysłowych włączając spalanie odpadów, spopielenie opon, spalanie węgla i oleju, produkcje papieru i niektórych pestycydów,/…/.
Dioksyny i furany powstają gdy chlor łączy się z innymi chemikaliami w wysokich temperaturach.

„ działanie polega głównie na powolnym, ale bardzo skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Skutki tych uszkodzeń nierzadko pojawiają się dopiero po kilku lub kilkunastu latach od przyjmowania niewielkich dawek takich trucizn.”- podaje raport PIOŚ
"DIOKSYNY OCENA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ METODY ICH WYKRYWANIA" PIOŚ , BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA 1994
Jarosław Dubiel
Konsultant ds. odpadow
Zieloni 2004

Tuesday, 5 April 2011

wysypisko MOBRUK w Walbrzychu

jak podaje Ewa Charkiewicz z Zielonych 2004
A propos dotacji. Niestety, dla niektorych firm np MOBRUK (zla slawa z powodu wyspiska w Walbrzycha, gdzie notorycznie pala toksyczne odpady) "ekologiczne paliwo" to rozdrobniony plastik i inny chemiczny szajs, z ktorego robia paliwo do hut i elektrocieplowni....Na takie "pro-ekologiczne" rozwiazania MOBRUK dostal bezzwrotna dotacje 31 milionow z programu innwacyjna gospodarka. Nie jest to pierwsza dotacja dla tej firmy, ktorej Minister Ochrony Srodowiska wlasnie wycofal pozwolenie na wywyspisko w Walbrzychu. Z tym ze firma juz odwoluje sie i znalazla nowe korzystne dla siebie biznesowe rozwiazania spalania odpadow - wszystko to ozdobione ekologiczna etykieta....

Tuesday, 15 March 2011

spalarnia w Kolobrzegu

Witam.
Dostałem ten adres od Pana Artura Milickiego i piszę w sprawie porad jak powstrzymać najskuteczniej próbę budowy spalarni śmieci (niskotemperaturowej) na terenie Kołobrzegu (Radzikowo).
Powstało stowarzyszenie, które postanowiło z tym walczyć, ale jako że preferuję zwalczać chorobę od jej przyczyny, a nie objawów,
chciałbym się spytać, jak można to ugodzić, jakie kroki podjąć i jaki by najbardziej by ich ugodził i im zaszkodził ( w pozytywnym tego słowa znaczeniu).

Proszę o odpowiedź...Regards
Michał Grygonis
Koordynator ZMF KołobrzegKazda spalarnia truje
Jesli uda sie wam przekonac sasiadow do tej prawdy wygracie Najbardziej poszkodowane sa dzieci.
Im mlodsze tym bardziej. Spalarnie smieci emituja DIOKSYNY .
Trucizny uznane przez WHO ONZ. Greenpeace za jedne z najbardziej trujacych substancji na swiecie.
Niszczaq nerki , watrobe i dzialaja jak hormony kobiece. polecam prace " Dioksyny ocena zagrozen srodowiska naturalnego oraz metody ich wykrywania" jest na stronach www.rakstop.engo.pl
Dzialania uswiadamiajace przez ogolnodostepna baza danych strona inernetowa ulotki szablony wyklady konferencje misyjna edukacja "od drzwi do drzwi" edukacja lokalnych politykow Zatrute bedzie powietrze - dymy woda - plukanie filtrow , chlodzenie zuzli ziemia - praktyka pokazuje ze z bardzo trujacych zuzli robi sie plytke chodnikowa i wyklada nia miasto. zazadajcie "Oceny oddzialywania na srodowisko"