Wednesday, 17 November 2010

Uwagi do spalarni odpadow

znalezione i jakze sluszne
"Naszym zdaniem brak monitorowania wszystkich rodzajów zanieczyszczeń z komina spalarni w sposób ciągły jest niedopuszczalny. Docierają do nas liczne sygnały i wątpliwości, z których wynika, że przeprowadzanie badań niektórych związków okresowo, np. dwukrotnie w ciągu roku jest całkowicie niemiarodajne, gdyż na co dzień zakład może być eksploatowany w zupełnie inny sposób niż w terminach badań.
Ponadto z dostępnych opracowań wynika, że zmienność emisji poszczególnych zanieczyszczeń jest bardzo wysoka. Na przykład z opracowania podsumowującego pięcioletni okres ciągłych badań w spalarni Spittelau w Wiedniu wynika, że zmienność zawartości np. rtęci w spalinach jest aż sześciokrotna. (‚Online-Messung der Stoffbilanz auf der MVA Spittelau, Endbericht, Synthese der Resultate 2000-2004’ Leo S. Morf, Eva Ritter, Paul H. Brunner , Wien - Zürich 2005, https://www.wien.gv.at/umweltschutz/pool/pdf/spittelau05.pdf ).
Z kolei artykuł w Chemosphere (Hajime Tejimaa, Masahide Nishigaki, Yasuyuki Fujita, Akihiro Matsumoto, Nobuo Takeda and Masaki Takaoka. Characteristics of dioxin emissions at startup and shutdown of MSW incinerators, Chemosphere, Volume 66, Issue 6, January 2007, Pages 1123-1130) pokazuje znaczny wzrost emisji dioksyn w okresach rozruchu i wygaszania pracy spalarni. Oznacza to, że pomiar emisji dioksyn 2 razy w ciągu roku jest całkowicie niewiarygodny.
Dlatego tez, mając na uwadze wymóg najlepszej dostępnej techniki (BAT), domagamy się wyposażenia instalacji w ciągły pomiar co najmniej wszystkich zanieczyszczeń objętych pozwoleniem zintegrowanym. Skoro spalarnia Spittelau jest wyposażona w taki monitoring, to znaczy, że zgodnie z przepisami o BAT ZUSOK po modernizacji tez musi być wyposażony w takie systemy, bo SA one dostępne i stosowane w innych instalacjach. To samo odnosi się do ciągłego pomiaru dioksyn i furanów. Technologia ta jest dostępna od kilku lat, a skoro tak, to jest najlepszą dostępną techniką i powinna zostać zastosowana w przedmiotowej instalacji”.Jesteśmy przekonani, że załączone materiały pozwolą Państwu rzetelnie ocenić zagrożenie ze strony spalarni:
1. Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych: „Uwagi – 2 do raportu OOSbudowy spalarni odpadów w Białymstoku” – całość materiału odnosi się do planowanej podobnej instalacji spalarni w Białymstoku, a na str. 21 i 23 jest o problemie z tlenkami azotu, na str. 23 do 25 o pyle drobnym PM2,5, na str. 26 o rtęci, na str. 27 o dioksynach.
2. E.L. Gregoraszczuk: „DIOKSYNY- CZYNNIKI ZABURZAJĄCE FUNKCJE ENDOKRYNNE” – bardzo dobrze opracowanie przedstawiające wpływ dioksyn na zdrowie człowieka
3. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska: „Zagrożenia chemiczne związane z gospodarowaniem odpadami niebezpiecznymi” - ( np. str. Termiczne metody niszczenia odpadów niebezpiecznych – problem z dioksynami i Badania naukowe nad ograniczeniem powstawania substancji szkodliwych
4. Informacja PAP (http://www.ebrzuszek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=675) : „Wdychanie w ciąży zanieczyszczonego powietrza wpływa na IQ dziecka” - Dzieci kobiet narażonych w ciąży na duże zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, mają w wieku 5 lat wskaźnik inteligencji (IQ) niższy od rówieśników
5. opracowanie: „DIOKSYNY” – o źródłach powstawania dioksyn i o skutecznych katalizatorach
6. pismo do prezydenta Białegostoku od Stowarzyszenia Ekologiczny Białystok o szkodliwości pyłów PM2,5

No comments: